جیرگوابر>اخبار|یاداشت روز

«جنگ نرم و بررسی عوامل اثر گذار در آن/ دکتر امید جهان بخت عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده     صبح رانکوه/   جنگ ها در طول تاریخ، نتیجه ی به هم خوردن موازنات و محاسبات در یک…

مسائل و مشکلات زنان روستایی ناشی از کار در باغ های چای

مقدمه: صبح رانکوه/ توسعه پایدار به عنوان یک استراتژی برای برآوردن  نیازهای جمعیت موجود دنیا ، بدون ایجاد آثار سوء…