اختصاصی|برداشت|بولوش|تمشک|رانکوه|روستای جیرگوابر

برداشت تمشک(بولوش) در روستای جیرگوابر رانکوه

با شروع فصل برداشت «تمشک»(بولوش) در جنگل‌های شمال کشور که تا پایان تیرماه ادامه می‌یابد، این روزها در حاشیه  اکثر…